59 ngày không lây nhiễm trong cộng đồng, bệnh nhân 91 cai máy thở 48 giờ

Lên top