Bệnh viện tuyến quận đầu tiên thực hiện can thiệp tim mạch