Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Năm 2016: Kỳ thi tuyển lao động đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành ngư nghiệp