Hơn 10.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài