Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công dân Việt Nam tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Úc