150 chỉ tiêu tuyển chọn điều dưỡng đi làm việc tại Đức