Vinfast bắt tay AAPICO Hitech lập liên doanh sản xuất thân vỏ xe