Từ 1.3, điều chỉnh mới hàng loạt quy định về tốc độ, xe được chạy nhanh hơn