Nội dung cơ bản của hợp đồng vận chuyển hành khách, hàng hoá

Hợp đồng vận chuyển hành khách, hàng hóa là sự thỏa thuận giữa các bên tham gia ký kết hợp đồng. Ảnh: ĐT
Hợp đồng vận chuyển hành khách, hàng hóa là sự thỏa thuận giữa các bên tham gia ký kết hợp đồng. Ảnh: ĐT
Hợp đồng vận chuyển hành khách, hàng hóa là sự thỏa thuận giữa các bên tham gia ký kết hợp đồng. Ảnh: ĐT
Lên top