Nội dung chi tiết của hợp đồng vận chuyển hành khách, hàng hóa

Đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện vận chuyển hành khách, hàng hóa cần thực hiện ký kết hợp đồng với các bên liên quan. Ảnh: LĐO
Đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện vận chuyển hành khách, hàng hóa cần thực hiện ký kết hợp đồng với các bên liên quan. Ảnh: LĐO
Đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện vận chuyển hành khách, hàng hóa cần thực hiện ký kết hợp đồng với các bên liên quan. Ảnh: LĐO
Lên top