Người vi phạm giao thông có được phép viết ý kiến vào biên bản?

Lên top