Honda VTEC TURBO Fuel Challenge 2017: Honda Civic ghi điểm với 4,5L xăng trên 100km