Đề xuất quản Grab, FastGo, V-Car như taxi: Cản trở ứng dụng công nghệ, khách hàng chịu thiệt

Xe hợp đồng vận tải dưới 9 chỗ phải taxi hoá hoặc bị cấm sử dụng hợp đồng điện tử. Ảnh KH
Xe hợp đồng vận tải dưới 9 chỗ phải taxi hoá hoặc bị cấm sử dụng hợp đồng điện tử. Ảnh KH
Xe hợp đồng vận tải dưới 9 chỗ phải taxi hoá hoặc bị cấm sử dụng hợp đồng điện tử. Ảnh KH
Lên top