Đẩy mạnh hướng dẫn kỹ năng tham gia GTAT cho trẻ em