Chi tiết thủ tục tách giấy phép lái xe tích hợp

Giấy phép lái xe tích hợp là loại giấy phép gộp 2 hoặc nhiều bằng lái xe không thời hạn chung với bằng lái xe có thời hạn. Ảnh: LĐO
Giấy phép lái xe tích hợp là loại giấy phép gộp 2 hoặc nhiều bằng lái xe không thời hạn chung với bằng lái xe có thời hạn. Ảnh: LĐO
Giấy phép lái xe tích hợp là loại giấy phép gộp 2 hoặc nhiều bằng lái xe không thời hạn chung với bằng lái xe có thời hạn. Ảnh: LĐO
Lên top