Chi tiết thủ tục đổi biển số xe bị mờ

Biển số xe mờ sẽ bị xử phạt hành chính. Ảnh: Cartimes
Biển số xe mờ sẽ bị xử phạt hành chính. Ảnh: Cartimes
Biển số xe mờ sẽ bị xử phạt hành chính. Ảnh: Cartimes
Lên top