Cao điểm Tết, hàng không xin tăng 2.400 chuyến bay, được duyệt một nửa