Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Yêu nước bằng lòng trắc ẩn và cái đầu bốn chấm

GSTS Trương Nguyện Thành.
GSTS Trương Nguyện Thành.