Xung đột giữa người dân và "cát tặc" do hút cát lúc 2 giờ đêm