Xuất hiện ca COVID-19 mới, Bình Định lại cho học sinh nghỉ học trực tiếp

Lên top