Xuân về trên đảo tiền tiêu

Chiến sĩ trên đảo Cồn Cỏ chuẩn bị ăn tết.
Chiến sĩ trên đảo Cồn Cỏ chuẩn bị ăn tết.
Chiến sĩ trên đảo Cồn Cỏ chuẩn bị ăn tết.
Lên top