Xổ số Cà Mau bị đại lý nợ hơn 80 tỉ kéo dài do... kế toán bận đi học

Công ty Xổ số Cà Mau để đại lý nợ kéo dài trên 80 tỉ đồng. Ảnh Nhật Hồ.
Công ty Xổ số Cà Mau để đại lý nợ kéo dài trên 80 tỉ đồng. Ảnh Nhật Hồ.
Công ty Xổ số Cà Mau để đại lý nợ kéo dài trên 80 tỉ đồng. Ảnh Nhật Hồ.
Lên top