TP.Hồ Chí Minh:

Xí muội, ô mai nhiễm chất độc bán đầy chợ