NGÀNH Y TẾ ĐẮK LẮK:

Xét tuyển, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ thiếu tiêu chuẩn

Ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk (ngoài cùng, bên phải) - nói rằng sẽ cho nghỉ việc những trường hợp sử dụng bằng cấp 3 giả. Ảnh: HL
Ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk (ngoài cùng, bên phải) - nói rằng sẽ cho nghỉ việc những trường hợp sử dụng bằng cấp 3 giả. Ảnh: HL
Ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk (ngoài cùng, bên phải) - nói rằng sẽ cho nghỉ việc những trường hợp sử dụng bằng cấp 3 giả. Ảnh: HL
Lên top