Xếp hàng chờ đến lượt hóa vàng ở phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Giêng