Khánh Hòa:

Xe “dù”, bến “cóc” hoành hành dịp cuối năm