Xe Attila bốc cháy ngùn ngụt, chủ xe liều mình lấy đồ trong cốp