Xây dựng nông thôn mới ở Tiền Giang còn lắm nhiêu khê!