Xây dựng nhà máy nước 26 tỷ đồng, dân vẫn dùng nước “đồng ruộng” để sinh hoạt

Có nhà máy nước nhưng dân vẫn phải dùng nước đồng ruộng để sinh hoạt.
Có nhà máy nước nhưng dân vẫn phải dùng nước đồng ruộng để sinh hoạt.
Có nhà máy nước nhưng dân vẫn phải dùng nước đồng ruộng để sinh hoạt.
Lên top