Xây dựng Hạ Long – thành phố du lịch không khói thuốc: Tập trung cho truyền thông