Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh): Bảo tồn rừng, lại phải “bảo tồn” thêm 36 hộ dân sống xâm canh bên trong

Những ngôi nhà được dựng tạm bợ mà người dân làm để sinh sống trong Vườn Quốc Gia Vũ Quang
Những ngôi nhà được dựng tạm bợ mà người dân làm để sinh sống trong Vườn Quốc Gia Vũ Quang
Những ngôi nhà được dựng tạm bợ mà người dân làm để sinh sống trong Vườn Quốc Gia Vũ Quang
Lên top