Vụ cháy ở khu tập thể Nam Đồng: Khi cần đến nước thì trụ khô cong