QUẢNG TRỊ:

Vô tâm trong việc giải quyết chế độ cho liệt sĩ và mẹ liệt sĩ