Vĩnh Phúc: Lãnh đạo tỉnh sẽ đối thoại định kỳ với đội ngũ trí thức

Đối thoại trực tiếp với nhân dân đã góp phần giải quyết những bức xúc ngay từ cơ sở. Ảnh: Cổng thông tin - giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc.
Đối thoại trực tiếp với nhân dân đã góp phần giải quyết những bức xúc ngay từ cơ sở. Ảnh: Cổng thông tin - giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc.
Đối thoại trực tiếp với nhân dân đã góp phần giải quyết những bức xúc ngay từ cơ sở. Ảnh: Cổng thông tin - giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc.
Lên top