VIMC vận chuyển miễn phí hàng hóa hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch

Tổng công ty Hàng hải vận chuyển miễn phí nhu yếu phẩm hỗ trợ các tỉnh phía Nam. Ành: VIMC
Tổng công ty Hàng hải vận chuyển miễn phí nhu yếu phẩm hỗ trợ các tỉnh phía Nam. Ành: VIMC
Tổng công ty Hàng hải vận chuyển miễn phí nhu yếu phẩm hỗ trợ các tỉnh phía Nam. Ành: VIMC
Lên top