Hội nghị các nước thành viên CITES lần thứ 17:

Việt Nam vẫn đang nỗ lực trong việc bảo vệ Động vật hoang dã