Việt Nam cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ảnh HTuấn
Cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ảnh HTuấn
Cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ảnh HTuấn
Lên top