Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Viết "giấy mượn tiền", giáo viên tố hiệu trường lừa chạy việc

Chị Dung cung cấp "Giấy mượn tiền"  cho báo chí.
Chị Dung cung cấp "Giấy mượn tiền" cho báo chí.