Vi phạm phòng dịch COVID-19, 2 Phó Chủ tịch huyện bị kỷ luật cảnh cáo

Lên top