Vị đại tá và bức thư gửi vợ lưu lạc sang Mỹ

Vợ chồng đại tá Trần Ngọc Giao.
Vợ chồng đại tá Trần Ngọc Giao.
Vợ chồng đại tá Trần Ngọc Giao.