Vật vã cảnh đi làm đầu tuần của dân Sài Gòn sau bão số 9 Usagi