Vận động cộng đồng "Sống khỏe - Sống văn minh" trong khu vực phố đi bộ Hà Nội