Uống cà phê, bỏ quên 300 triệu đồng, khách được trả lại tiền