Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số: Xác minh danh tính đăng ký tài khoản

Cán bộ BHXH hỗ trợ giao dịch điện tử cá nhân và cài đặt VssID tại các đơn vị. 
Ảnh BHXH cung cấp
Cán bộ BHXH hỗ trợ giao dịch điện tử cá nhân và cài đặt VssID tại các đơn vị. Ảnh BHXH cung cấp
Cán bộ BHXH hỗ trợ giao dịch điện tử cá nhân và cài đặt VssID tại các đơn vị. Ảnh BHXH cung cấp
Lên top