UBND TPHCM chỉ đạo hướng dẫn doanh nghiệp xin xoá chung cư cũ, không bồi thường