Hỗ trợ sự thực thi và hiệu lực của chính sách không khói thuốc:

Tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động của người lao động tại nơi làm việc giảm đáng kể