Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho ngư dân trên biển

Cán bộ chiến sĩ đang kiểm tra, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trên một tàu cá (Ảnh CSB3)
Cán bộ chiến sĩ đang kiểm tra, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trên một tàu cá (Ảnh CSB3)
Cán bộ chiến sĩ đang kiểm tra, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trên một tàu cá (Ảnh CSB3)
Lên top