Tuổi trẻ Công ty Điện lực Đắk Lắk tham gia hoạt động xã hội

Cty Điện lực Đắk Lắk thăm và sửa chữa điện cho người dân  nghèo.
Cty Điện lực Đắk Lắk thăm và sửa chữa điện cho người dân nghèo.
Cty Điện lực Đắk Lắk thăm và sửa chữa điện cho người dân nghèo.
Lên top