Từ tiếng súng kháng Pháp ở Đà Nẵng đến bản Tuyên ngôn Ba Đình lịch sử

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình vào ngày 2.9.1945.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình vào ngày 2.9.1945.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình vào ngày 2.9.1945.
Lên top