Từ tháng 7, lương cơ sở tăng thêm 90.000 đồng

Từ tháng 7, lương cơ sở của công chức sẽ tăng lên 90.000 đồng.
Từ tháng 7, lương cơ sở của công chức sẽ tăng lên 90.000 đồng.
Từ tháng 7, lương cơ sở của công chức sẽ tăng lên 90.000 đồng.
Lên top